FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन, स्तर मुल्यांकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता थप मापदण्ड ७९-८० 07/22/2023 - 10:53 PDF icon करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८.pdf
स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश २०८० ७९-८० 06/16/2023 - 18:11 PDF icon स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेश.pdf
कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि-२०८० ७९-८० 06/14/2023 - 16:44 PDF icon कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि,२०८०.pdf
मातृभाषा-शिक्षक-व्यवस्थापन-कार्य-विधि-२०७८ ७९-८० 04/26/2023 - 16:30 PDF icon मातृभाषा-शिक्षक-व्यवस्थापन-कार्य-विधि-२०७८.pdf
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७८ ७९-८० 04/26/2023 - 15:44 PDF icon कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७८.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्य विधि फाइनल २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 15:43 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्य विधि फाइनल २०७९.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत सरक्षण कार्यविधि ७९-८० 04/26/2023 - 15:42 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत सरक्षण कार्यविधि.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 15:41 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन ७९-८० 12/28/2022 - 11:23 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
नर्सरी व्यवस्थापन कार्यविधि ७७/७८ 03/16/2021 - 13:35 PDF icon नर्सरी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages