FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धमा ७६/७७ 12/30/2019 - 17:12
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निर्माण तथा संचालन कार्यविधि ७५/७६ 04/09/2019 - 13:45 PDF icon आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निर्माण र संचालन कार्यविधि.PDF
ऐन तथा नियमावली ७५/७६ 03/13/2019 - 15:26 PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका करार जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf, PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf, PDF icon वाल अधिकार कार्यविधि.pdf, PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि'.pdf, PDF icon शिक्षा नियमावाली.pdf, PDF icon सहकारी ऐन.pdf, PDF icon स्काभेटर संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon स्थानीय तह आर्थिक ऐन.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
ऐन तथा नियमावली ७५/७६ 03/13/2019 - 15:17 PDF icon अध्यक्ष विशेष कोष संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon आयोजना व्यवस्थापन खर्च सेवा सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon आयोजना व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon गाउँपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली.pdf, PDF icon गाउँपालिका(कार्य विभाजन) नियमावली.pdf, PDF icon गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि.pdf, PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७५/७६ 03/13/2019 - 12:29 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजपत्र ७५/७६ 10/23/2018 - 12:19 PDF icon राजपत्र भाग १.PDF, PDF icon राजपत्र भाग २.PDF
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 13:12 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
शिक्षा नियमावली ७५/७६ 06/05/2018 - 09:59 PDF icon शिक्षा नियमावली
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:16 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४

Pages